top of page

Integritetsskyddspolicy Functional Unit AB

Integritet och dataskydd är viktigt för oss på Functional Unit AB (”vi”, ”oss”). Du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, Dataskyddsförordningen, samt enligt tillämplig nationell lagstiftning så som patientdatalagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Denna integritetsskyddspolicy gäller för alla som på något sätt nyttjar Functional Unit AB:s tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss. I denna policy redogör vi för vår personuppgiftsbehandling och för vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat anges så är det Functional Unit AB som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring denna policy eller andra frågor relaterade till dataskydd.

 

1.       Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, personliga e-postadresser, telefonnummer och dylikt, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

2.      Vad är behandling av en personuppgift?

Med behandling avses varje handling som företas med en personuppgift. Det kan röra sig om allt från insamling och lagring, till ändring, användning eller radering.

 

3.      När samlar vi in personuppgifter om dig?

Uppgifter som du själv lämnar till oss

 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss när du exempelvis använder våra tjänster och deltar i våra evenemang, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

Uppgifter från andra källor

För att kunna fullgöra de åtaganden vi har mot dig till följd av avtal samt lag kan vi samla in personuppgifter från tredje part, så som försäkringsbolag eller när vi blir förmedlade uppdrag via Boka Doktorn Group AB.

De kategorier av personuppgifter vi samlar in i dessa fall är:

 • Identifieringsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Uppgifter om din hälsa (se nedan om vår behandling av särskilda personuppgifter)

 

 

4.      Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster.

I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • Administrera och tillhandahålla våra tjänster

 • Hantera kommunikation med kunder och intressenter

 • Fullgöra förpliktelser till följd av lag eller myndighetsföreskrift

 • Marknadsföra oss
   

 

5.      Vad har vi för laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter?

För att få behandla dina personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig

 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse

 • För att utföra uppgifter av allmänintresse, där allmänintresset är tillhandahållandet av sjukvård och friskvård

 • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, där det berättigade intresset utgörs av Functional Unit AB:s intresse av marknadsföring

 • Då du har lämnat samtycke till behandlingen

 

 

6.     Särskilda kategorier av personuppgifter

Som vårdgivare är det ett naturligt inslag i vår verksamhet att behandla personuppgifter om dig som rör ditt hälsotillstånd. Uppgifter om din hälsa är sådana särskilda kategorier av personuppgifter som definieras i Dataskyddsförordningen artikel 9. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 9.2 h) eftersom personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att tillhandahålla hälso- och sjukvård.

Som en del av vår behandling erbjuder vi även förebyggande och rehabiliterande träning med utbildade personliga tränare. För att nyttomaximera denna träning kan det vara bra för den personliga tränaren att ta del av ditt sjukdoms- eller hälsotillstånd. I tillämpliga fall kan vi låta den personliga tränaren få tillgång till relevanta uppgifter angående ditt sjukdoms- och/eller hälsotillstånd, förutsatt att du samtycker till denna behandling.

 

 

7.      Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behandlar alla de personuppgifter vi samlat in om dig så länge detta är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. När dessa ändamål inte längre är tillämpliga raderas eller anonymiseras dina personuppgifter så långt det är möjligt. Vi har dock skyldigheter enligt patientdatalagen att lagra uppgifter i journalhandlingar i 10 år.

Vi kan även komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt annan lag – exempelvis bokföringslagen – eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

 

8.      Vilka kan vi dela dina uppgifter med?

Personuppgifter som samlas in av, eller som du delar med Functional Unit AB kan komma att delas med försäkringsbolag, din arbetsgivare i tillämpliga fall, samt för ändamål som rör marknadsföring av Functional Unit AB:s tjänster. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners om du samtycker till detta.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande och utöva Functional Unit ABs rättsliga intressen.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter när så krävs till följd av lag eller myndighetsföreskrift.

 

 

9.      Var behandlas dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av oss inom EU/EES. Vår tjänsteleverantör Wix.com kan dock i vissa fall lagra dina personuppgifter på servers i tredje land. Vi har säkrat att dina personuppgifter i detta fall hanteras på ett säkert sätt genom ett personuppgiftsbiträdesavtal, med tillhörande standardavtalsklausuler, med Wix.com där det framgår att vi vidtagit adekvata säkerhetsåtgärder. För det fall att vi använder oss av andra tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

 

 

10.      Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina uppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de uppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Om vi behandlar dina personuppgifter på den lagliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandling som vi utför på den lagliga grunden intresseavvägning.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade hos oss. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsa behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när så är möjligt. Om du begär sådan begränsning av behandlingen kan det dock leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden mot dig under tiden som begränsningen pågår. 

Dataportabilitet

Om du vill flytta de personuppgifter som du själv har delat med oss till någon annan så har du även rätt att få en kopia av de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, maskinläsbart format.

Rätt att lämna klagomål

Om du är missnöjd över sättet vi behandlar dina personuppgifter på ber vi dig att kontakta oss på info@functionalunit.se

Du har också rätt att vända dig med eventuella klagomål till Datainspektionen.

Kompletterande information enligt patientdatalagen

Enligt sjukvårdslagen har en legitimerad kiropraktor tystnadsplikt och alla uppgifter är sekretessbelagda. Dina uppgifter och persondata behandlas därmed under lagstadgad sekretess.

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att uppgifter i din journal spärras för åtkomst.

Du har rätt att begära information om den direktåtkomst och elektroniska åtkomst till dina patientuppgifter som förekommit.

 

Du har även rätt till skadestånd om vi behandlar dina personuppgifter i strid med patientdatalagen.

 

 

11.   Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Functional Unit AB 

Södra vägen 1

392 33 Kalmar

info@functionalunit.se Tel: 0709/544 897

 

 

12.    Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetsskyddspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid ändringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer detta att kommuniceras till dig.

 

bottom of page